Nilai lim x → 1 (x^2 – 5x + 4)(x^3 – 1) = . . . .

Nilai limx → 1
x2 − 5x + 4x3 − 1
= . . . .

A. 3
B. 2½
C. 2
D. 1
E. −1

Jawab: E

Substitusi nilai lim x → 1 ke persamaan x2 − 5x + 4/x3 − 1 akan menghasilkan bentuk tak tentu 0/0 seperti perhitungan berikut.

limx → 1
x2 − 5x + 4x3 − 1
=
12 − 5(1) + 4(1)3 − 1
=
00

Hasil substitusi nilai menghasilkan bentuk tak tentu sehingga nilai limitnya dapat dicari dengan Dalil L’ Hospital. Di mana aturan tersebut hanya berlaku saat substitusi nilai x yang mendekati ke persamaan menghasilkan bentuk tak tentu 0/0 atau ∞/∞.

Dalil L’ Hospital:

limx → c
f(x)g(x)
= limx → c
f'(x)g'(x)

Keterangan:
f'(x) = turunan pertama fungsi f(x)
g'(x) = turunan pertama fungsi g(x)

Pada soal terdapat fungsi f(x) = x2 − 5x + 4 fan g(x) x3 − 1. Sehingga turunan pertama kedua fungsi tersebut adalah f'(x) = 2x − 5 dan g'(x) = 3x2.

Menentukan limit dengan dalil L’ Hospital:

Nilai lim x → 1 (x^2 - 5x + 4)(x^3 - 1) =

Cara lain untuk menentukan limit fungsi tersebut dapat dengan cara pemfaktoran aljabar seperti yang dilakukan pada langkah penyelesaian berikut.

limx → 1
x2 − 5x + 4x3 − 1
= limx → 1
(x − 1)(x − 4)(x − 1)(x2 + x + 1)
= limx → 1
x − 4x2 + x + 1
=
1 − 412 + 1 + 1
=
−33
= −1

Jadi, nilai lim x → 1 (x^2 − 5x + 4)/(x^3 − 1) = −1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *