Tag Archives: Karya Sastra

Analisis Unsur Intrinsik Hikayat Patani dan Nilai (+Jenis Majas/Gaya Bahasa)

Analisis unsur intrinsik Hikayat Patani bertujuan untuk menemukan apa tema, tokoh/penokohan, alur, latar/setting, dan amanat dari cerita yang dikisahkan. Hikayat Patani adalah sebuah manuskrip Melayu pada zaman dahulu yang mengisahkan sejarah Pattani mengenai legenda dan Kesultanan Pattani. Kesultanan tersebut merupakan sebuah kerajaan Melayu yang terletak di tepi barat Semenanjung Malaysia. Apa saja unsur intrinsik Hikayat… Read More »

Sinopsis Hikayat Patani (versi Bahasa Melayu)

SINOPSIS HIKAYAT PATANI – Inilah suatu kisah yang diceterakan oleh orang tua-tua, asal raja yang berbuat negeri Patani Darussalam itu. Adapun raja di Kota Maligai itu namanya Paya Tu Kerub Mahajana. Maka Paya Tu Kerub Mahajana pun beranak seorang laki-laki, maka dinamai anakanda baginda itu Paya Tu Antara. Hatta berapa lamanya maka Paya Tu Kerub… Read More »

Pengertian Hikayat dan Contohnya

Pengertian hikayat adalah salah satu jenis cerita rakyat yang disajikan menggunakan Bahasa Melayu klasik. Cerita dalam hikayat umumnya mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawa atau orang ternama/suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Tokoh dalam hikayat dapat merupakan manusia, hewan, atau tumbuhan. Penokohan dalam hikayat bersifat hitam putih. Artinya, tokoh yang… Read More »

Hikayat Bayan Budiman Versi Asli

Hikayat Bayan Budiman – Bismillaahirrahmanirrahiim. Wabihinasta’inu billahita’ala. Ini hikayat daripada sahibul hikayat yang dahulu-dahulu, daripada bahasa Parsi; maka dipindahkan kepada bahasa Jawi. Sebermula ada saudagar di negara Ajam, Khojan Mubarok namanya, terlalu amat kaya, akan tetapi ia tiada beranak. Maka Khojah Mubarak pun minta do’a, katanya, “Ya Tuhanku! Jikalau kiranya aku beroleh anak, aku memberi sedekah… Read More »

Hikayat Si Miskin

Hikayat Si Miskin – Ini hikayat cerita orang dahulu kala. Sekali peristiwa “Allah subhanahu wata’ala” menunjukkan kekayaannya kepada hambanya, maka adalah seorang miskin laki bini berjalan mencari riskinya berkeliling negeri antah berantah. Adapun nama raja di dalam negeri itu maharaja Indera Dewa namanya, terlalu amat besar kerajaan baginda itu, beberapa raja-raja di tanah dewa itu… Read More »

Unsur-Unsur Puisi (Intrinsik dan Ekstrinsik)

Karya sastra tulis berbentuk puisi merupakan ungkapan perasaan atau pemikiran dengan bentuk penulisan yang khas. Puisi memiliki sistematika penulisan khas dengan larik-larik yang membentuk bait serta dirangkai dalam beberapa unsur. Unsur-unsur puisi terbagi menjadi dua yaitu unsur intrisik dan unsur ekstrisik. Unsur intrisik dibedakan menjadi dua yaitu struktur batin puisi (tema, nada, rasa, dan amanat) dan struktur… Read More »

Macam-Macam Puisi Baru + Contohnya

Puisi baru tidak memiliki ketentuan atau aturan baku yang mengaturnya. Pembuatan puisi baru cenderung fokus pada keindahan dan makna puisi. Macam-macam puisi baru dikelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan isi dan bentuknya. Puisi baru berdasarakan isinya meliputi tujuh jenis yaitu balada, romance, himne, epigram, ode, elegi, dan satire. Sedangkan puisi baru berdasarkan bentuknya terdidiri dari distikon,… Read More »

Macam-Macam Puisi Rakyat (Puisi Lama) dan Contohnya

Puisi merupakan karya sastra tulis yang dibuat dengan kata-kata indah untuk menceritakan suatu tema oleh pembuatnya. Puisi rakyat atau yang dikenal juga puisi lama adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan tertentu. Macam-macam puisi rakyat meliputi pantun, gurindam, seloka, karmina, talibun, dan syair. Bentuk dari macam-macam puisi rakyat berbeda dengan aturan yang berbeda pula.… Read More »

Apa Perbedaan Prosa dan Puisi?

Karya sastra tulis dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu prosa dan puisi. Perbedaan prosa dan puisi terdapat pada penggunaan struktur bahasa dalam pembuatan karya sastra tulis tersebut. Prosa memiliki bahasa dan struktur kalimat yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak terlalu ekspresif. Sedangkan puisi banyak menggunakan bahasa kias, kreatif, dan ekspresif sehingga memiliki sajak… Read More »

Perbedaan Puisi Lama dan Puisi Baru

Puisi adalah salah satu jenis karya sastra dengan aturan tertentu yang pada umumnya dirangkai dengan bahasa yang indah. Jenis puisi terbagi menjadi puisi lama dan puisi baru. Perbedaan puisi lama dan puisi baru terdapat pada karakteristik puisi yang dilihat dari bagaimana susunan bait, baris, suku kata, rima, dan irama puisi. Kedua jenis puisi dapat juga… Read More »