Hikayat Bayan Budiman Versi Asli

Hikayat Bayan Budiman – Bismillaahirrahmanirrahiim. Wabihinasta’inu billahita’ala. Ini hikayat daripada sahibul hikayat yang dahulu-dahulu, daripada bahasa Parsi; maka dipindahkan kepada bahasa Jawi.

Sebermula ada saudagar di negara Ajam, Khojan Mubarok namanya, terlalu amat kaya, akan tetapi ia tiada beranak. Maka Khojah Mubarak pun minta do’a, katanya, “Ya Tuhanku! Jikalau kiranya aku beroleh anak, aku memberi sedekah makan segala fakir miskin dan darwis.” Hatta beberapa lamanya ia bernazar itu, maka dengan takdir Allah hendak melimpahkan rahmat di atas hamba-Nya, maka saudagar Khojah Mubarak pun beranaklah istrinya seorang laki-laki terlalu baik rupanya. Maka Khojah mubarak pun terlalu sukacita hatinya. Maka dinamakannya anaknya itu Khojah Maimun dan dipeliharakannya dengan sepertinya.

Setelah datanglah umurnya Khojah Maimum lima tahun, maka terlalulah baik pekertinya serta bijaksananya. Maka diserahkannya oleh bapaknya Khojah Maimun mengaji kepada mu’alim Sabian. Hatta beberapa lamanya, maka Khojah Maimun itu pun tahulah mengaji dan terlalu fasih lidahnya serta banyak ilmu yang diketahuinya.

Maka datanglah umur Khojah Maimun lima belas tahun, maka dipinanglah oleh Khojah Mubarak anak seorang saudagar, amatlah kayanya, dalam negeri Ajam itu juga, dan anaknya itu amatlah elok parasnya, namanya Bibi Zainab. Maka Khojah Maimun itu pun dinikahkan dengan anank saudagar itu. Maka duduklah Khojah Maimun berkasih-kasihan dengan istrinya Bibi Zainab itu. Hatta beberapa lamanya Khojah Maimun beristri itu, kepada suatu hari ia pergi bermain-main ke pekan, maka bertemu dengan seorang laki-laki membawa burung bayan jantan seekor. Maka kata Khojah Maimun, “Hai laki-laki. Engkau jualkah burung itu?” Maka sahut laki-laki itu, “Jikalau sampai harganya, hamba jual juga.”

Hikayat Bayan Budiman

Baca Juga: Pengertian Hikayat (+Karakteristik dan Kebahasaan yang Digunakan)

Maka kata Khojah Maimun, “Berapa harga-harga nya?” Maka kata laki-laki itu, “Seribu dinar bayan hamba ini harganya.” Maka tersenyumlah Khojan Maimun, lalu ia bertanya, “Adakah orang mau membeli burung yang segenggam ini seribu dinar? Layaknya unggas ini makanan kucing juga.”

Setelah bayan itu mendengar kata Khojah Maimun, maka katanya,
“Hai Khojah Maimun! Sungguhlah hamba ini sekepal, tetapi hati hamba di mana tuan hamba tahu? Akan sekalian alam ini di bawah tilik hamba dan hamba ini bukannya seperti unggas yang lain; tetapi bukan hamba ini daripada unggas surga dan bukan daripada bangsa malaikat, dan bukan hamba ini daripada jin, tetapi hamba Allah ta’ala, senantiasa memuji-muji Alla azza wajalla; dan akan hati hamba ini, yang akan datang sepuluh hari, sudah hamba ketahui sebarang halnya. Adapun akan sekarang ini tiga hari lagi datanglah kafilah dari negeri Babal hendak membeli dagangan yang bernama sanbal-sanbal. Jikalau Tuan hamba mau membeli hamba, bertangguhlah dahulu kepada orang yang menjual hamba ini, dan Tuan Hamba kampungkanlah sanbal dalam negeri ini; apabila datang kafilah-kafilah itu, tuan hamba juallah, insya Allah daripada laba sanbal itulah tuan hamba belikan hamba.”

Setelah Khojah Maimun mendengar kata bayan ini, terlalulah sangat sukacitanya, seraya berkata kepada laki-laki itu, “Tuan hamba berikanlah hamba burung ini; dari hal harganya hamba minta bertangguhlah dahulu.” Maka kata orang itu, “Ambillah oleh tuan hamba.”

Maka Khojah Maimun mengambil bayan itu, dibawanya kembali kerumahnya, serta diperbuatkannya sangkaran terlalu indah-indah. Setelah sudah, maka Khojah Maimun pun menghimpunkan dagangan yang bernama sanbal itu, mana-mana yang ada di dalam negeri Ajam itu habis dibelinya. Hatta datang ketiga harinya, maka datanglah kafilah dari negeri Babal hendak membeli dagangan sanbal beberapa kafilah, tiada dapat kepada tempat lain, hanyalah kepada Khojah Maimun juga. Maka terlalulah sangat sukacita hati Khojah Maimun beroleh laba ganda berganda itu; maka dibayarnyalah harga bayan itu.

Hatta beberapa lamanya di antara itu, kepada suatu hari Khojah Maimum berjalan di pekan; maka ia bertemu pula orang berjual burung tiung betina seekor. Maka dibelinya oleh Khojah Maimun, lalu dibawanya pulang ke rumahnya, ditaruhkannya hampir sangkaran bayan itu juga.

Alkisah maka diceritakan oleh orang yang empunya cerita ini, adapun Khojah Maimun selama ia beroleh dua ekor unggas itu, maka sehari-hari tiada khali emas datang bertimbun-timbun seperti bukit. Maka akan Khojag Maimun itu, sehari-hari ia mendengarkan hikayat daripada kedua ekor burung itu, berbagai-bagai yang ajaib-ajaib dihikayatkannya.

Sekali peristiwa, pada suatu hari Khojah Maimun itu duduk berkata-kata dengan dua ekor unggas itu akan peri hal ihwal manfaat perniagaan di laut. Maka Khojah Maimun pun berahilah rasa hatinya; pada ketika itu juga ia hendak pergi berlayar Maka ia pun pergilah mendapatkan istrinya, seraya katanya, “Hai kekasihku!” Ketahuilah olehmu, bukankah manusia itu selama-lamanya tiada dapat tiada akan berpindah juga dan tiada kekal kepada sesuatu masa?” Karena segala hartanya yang dihimpunkannya itu, semuanya, jika tiada dicari tambahannya, niscaya berkuranglah juga adanya. Bermula segala orang yang tiada berdirham tiada manfaat hajatnya, karena dirham itu menanggung sukaan pekerjaannya. Sekarang hamba dengar perniagaan laut itu terlalu besar labanya daripada perniagaan di darat. Berilah izin akan daku olehmu, supaya aku pergi berlayar.”

Maka sahut istrinya, “Benar semata seperti kata tuan hamba itu, tetapi sungguhpun perniagaan di laut itu besar labanya, bahayanya pun amat besar. Tiada seharusnya tuan hamba pergi. Karena harta dunia ini, nyawa yang mulia terserling ke dalamnya. Karena dirham itu kongkong segala yang bebal; adalah ia seumpama air yang manis, makin diminum bertambahlah dahaga olehnya; syahdan warnanya pun kuning, seperti muka orang durjana. Tetapi jikalau tuan hamba hendak berlayar, sayogianya hamba dibawa oleh tuan hamba, karena kami perempuan ini seperti umpama kaus, jika tinggal kaus itu, niscaya binasalah kaki.”

Baca Juga: Hikayat Si Miskin

Maka kata Khojah Maimun, “Hai nyawaku dan buah hatiku dan cahaya mataku! Amat benarlah kata tuan hamba itu; tetapi akan hal kita manusia hidup di dalam dunia ini, jikalau tiada emas itu kiranya dapat menghasilkan segala kehendak yang dimaksudkan; harta itu tiada, kita cari juga. Adalah hamba dengan tuan hamba, seperti hamparan dengan pintu, binasa hamparan itu pintu binasalah pula, dan rumahnya pun tiadalah kebajikan lagi. Adapaun akan hamba pergi ini, hati hamba ke belakanglah, melainkan diperbanyak-banyak do’a tuan hamba kepada Allah subhanahu wa ta’ala; dan tuan hamba pun telah hamba serahkanlah kepada Tuhan seru sekalian alam. Tetapi amanat hamba jikalau ada barang suatu pekerjaan hendaklah tuan hamba mufakat dengan dua ekor unggas itu, hubaya-hubaya jangan tiada, hai nyawaku, karena fitnah dunia ini amat besar lagi terlalu tajam daripada senjata.”

Setelah sudah Khojah Maimun berpesan itu, maka ia pun bermohonlah kepada istrinya, lalu dipeluk diciumnya akan istrinya itu, air matanya bercucuran habis basah kain bajunya.

Maka lalulah diserahkan istrinya kepada dua ekor unggas itu, seekor bernama Bayan Budiman dan seekor bernama Tiung Rencana. Setelah sudah, maka Khojan Maimun pun pergilah berlayar.

Hatta beberapa lamanya sepeninggal Khojah Maimun itu berlayar, maka dengan takdir Allah subhanahu wa ta’ala atas hambanya, maka pada suatu hari istri Khojah Maimun, yaitu Bibi Zainab, ia pun berceritalah akan suaminya yang pergi, karena beberapa lamanya tiada datang daripada berlayar itu. Maka ia pun naiklah duduk pada tingkap mahligai itu berangin-angin seraya memandang ke jalan raya.

Syahdan kepada ketika itu, maka anak raja di dalam negeri Ajam itu pun lalulah berkuda, dihampirinya sisi mahligai itu. Maka anak raja itu pun sedang memandang ke atas mahligai itu. Maka sama bertemu mata sama mata, terpandanglah muka sama muka. Demi dilihat anak raja itu rupa Sitti Zainab itu terlalu elok lagi baik parasnya, maka anak raja itu pun tersenyum. Maka Sitti Zainab pun tersenyum pula. Maka dengan takdir Allah ta’ala anak raja itu berahilah di dalam hatinya akan istri Khojah Maimun itu, dan akan Sitti Zainab pun tersangkutlah pada hatinya rupa anak raja itu.

Setelah itu, maka anak raja itu pun menyimpanglah ke rumah seorang perempuan tua. Setelah sampai, maka kata anak raja itu, “Hai ibuku! pergi apalah ibuku, kusuruhkan, kepada istri Khojah Maimun itu; katakan padanya aku berkehendak dia dengan sesungguhnya, tiada boleh tidak; bagaimana juga daya upaya ibukulah akan meluluskan maksudku itu.”

Setelah didengar oleh orang tua itu demikian kata anak raja itu, maka orang tua itu pun dengan segeralah ia pergi mendapatkan istri Khojah Maimun itu. Setelah ia sampai kepada Bibi Zainab, maka dikhabarkannya segala pesan perkataan anak raja itu, semuanya habis disampaikan orang tua itu serta lagi dengan beberapa pantung seloka madah dan syair akan memberi gairat dan berahinya, dengan pujuk yang lemah-lembut, serta dengan manis mukanya meletakkan segala perkataan itu yang memberi asyik berahi hati Bibi Zainab itu.

Setelah didengar oleh Bibi Zainab akan segala perkataan orang tua itu, maka hatinya pun terikatlah akan anak raja itu dan api yang bernama asyik itu pun bernyalalah di dalam dadanya, Maka Sitti Zainab pun berkehendaklah akan anak raja itu, seraya berkata, “Hai ibuku! Pergilah katakan kepada anak raja itu, bahwa sekarang lagi siang hari, kalau-kalau dilihat orang banyak! Maka malam sekaranglah hamba pergi menghadap anak raja itu, tetapi jangan ibuku katakan kepada seorang jua pun rahasia ini.”

Setelah orang tua itu mendengar kata istri Khojah Maimun demikian itu, maka ia pun segeralah kembali menghadap anak raja itu dengan sukacitanya.

Sebermula maka tersebutlah perkataan istri Khojah Maimun itu. Setelah hari malam, maka ia pun memakailah pakaian yang amat indah-indah serta bau-bauan yang amat harum baunya, akan ia hendak pergi mendapatkan anak raja itu. Setelah sudah, lalu ia pun turunlah keluar hendak berjalan. Maka ia pun teringatlah akan pesan suaminya itu, lalu ia pergi kepada burung tiung itu seraya kayata, “Hai Tiung! Beri apalah kira bicaramu, bahwa aku sangat berahi akan anak raja itu; karena itulah aku hendak mendapatkan dia pada malam ini.” Maka diceritakanlahnyalah perihal berahinya itu.

Setelah didengar oleh tiung kata Bibi Zainab itu, maka ia pun menampar-nampar dadanya dengan sayapnya, seraya katanya, “Ya tuan, yang kasih molek, Sitti yang baik rupa! Pekerjaan apakah yang tuan hamba kerjakan ini? Tiadakah tuan takut akan Allah subhanahu wa ta’ala dan tiadakah malu akan Nabi Muhammad, maka tuan hendak mengerjakan maksiat, lagi dijarangkan Allah ta’ala dan ditegahkan Rasulullah sallallahu alaihi wassalam? Istimewa pula sangat kejahatan, dan tiada wajib atas segala perempuan membuat pekerjaan yang demikian itu. Tiadakah tuan mendengar di dalam Quran dan kitab Hadis Nabi, maka barang siapa perempuan yang menduakan suaminya, bahwa sungguhnya disulakan oleh malaekat di dalam neraka jahanam seribu tahun lamanya? Sebagai lagi pula, tiadakah tuan malu akan segala makhluk di dalam dunia ini, karena tuan istri saudagar? Sabar apalah tuan dahulu, karena hampirlah suami tuan datang, insya Allah bangat juga; jikalau diketahuinya tiadakah tuan takut mati dibunuhnya? Alangkah aibnya nama tuan disebut segala isi alam dunia ini!”

Baca Juga: Kalimat Simpleks dan Kompleks

Setelah sudah istri Khojah Maimun mendengar kata tiung maka ia pun terlalulah marah, katanya,”Kerma bagimu! Tiada engkau tahu akan hal hati orang berahi? Kusangkakan engkau ada menaruh timbang rasa, karena sama perempuan.” Maka disentakkannya tiung itu dari dalam sangkarnya, lalu diempaskannya ke bumi. Maka tiung itu pun matilah.

Setelah dilihat oleh bayan kelakuan Bibi Zainab membunuh tiung itu tiada dengan semena-menanya, maka ia pun mendiamkan dirinya, pura-pura tidur. Maka Bibi Zainab pergilah mendapatkan bayan serta dibangunkannya. Maka bayan pun pura-pura terkejut, seraya katanya, “Apakah pekerjaan tuan datang kemari dalam malam kelam ini? Tiadakah tuan takut membangunkan hamba tuan sedang lelap tidur ini? Apakah maksud tuan yang besar, maka datang ini? Dan hendak ke mana gerangan tuan ini?”

Maka oleh istri Khojah Maimun segala perinya berahi akan anak raja itu dikatakannya, ujarnya. “Aku hendak pergi mendapatkan anak raja itu, karena sangatlah asyik berahinya hatiku akan dia. Betapakah bicaramu, hai bayan yang bijaksana?”

Setelah didengar bayan kata istri Khojah Maimun demikian itu, maka ia pun berpikir seketika di dalam hatinya, “Jikalau tiada kuturutkan kehendak perempuan celakan ini, kalau-kalau aku pun diperbuatnya seperti tiung itu! Jikalau demikian, baiklah kuperlalaikan dan kusukakan hatinya dengan barang daya upayaku.”

Setelah sudah ia berpikir demikian itu, maka ujarnya, “Ayuhai Sitti yang baik paras! Jikalau demikian itu, baiklah tuan pergi dengan segeranya mendapatkan anak raja itu yang tuan puan sudah berjanji dengan dia, supaya dia jangan tuan mungkir kata kepada anak raja itu. Dan tuan terlalu sekali bebal oleh bertanya kepada tiung itu, sebab karena ia pun betina; walapun sebagaimana sekalipun, adalah juga ia menaruh dengki akan tuan; jikalau sudah terlanjur niscaya binasalah tuan, maka ialah kelak akan memberi tahu kepada suami tuan. Adapun hamba ini haraplah tuan, jikalau jahat sekalipun pekerjaan tuan, insya Allah di atas kepala hambalah menanggungnya; jika datang suami tuan pun, tiada mengapa, daripada hamba ini pun hendak berbuat bakti kepada tuan dan berbuat muka kepada suami tuan itu. Baiklah tuan segera pergi, kalau-kalau lamalah anak raja itu menantikan tuan, karena ia hendak bertemu dengan tuan. Apakah dicari oleh segala manusia di dalam dunia ini, melainkan martabat, kebesaran, dan kekayaan? Adakah yang lebih daripada martabat anak raja? Tetapi dengan ikhtiar juga maka sempurnalah adanya. Adapun akan hamba, tuan ini adalah seperti hikayat seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya seorang istri saudagar, demikianlah adanya.”

Maka sahut Bibi Zainab, “Hai bayan! Bagaimana ceritanya hikayat bayan yang dicabut oleh istri saudagar itu?”

Maka kata bayan itu, “Mengapakah maka tuan hamba hendak mendengar cerita bayan itu? Tiadakah lama kelak anak raja itu menantikan tuan? Baiklah tuan segera pergi dahulu. Insya Allah esok harilah hamba ceritakan.”

Maka kata Bibi Zainab itu, “Hai bayan jikalau ada kasih akan daku, berceritalah engkau dahulu sekarang, supaya aku pergi.”

Maka di dalam hati bayan itu, “Jikalau demikian, insya Allah ta’ala dapatlah aku perlalaikan perempuan ini.”

Baca Juga: Buku Bayan Budiman

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.